Stichting Kornwerderzand

Bestuursgegevens

Contact via keuze secretariaat van het contactformulier

Voorzitter:
Dhr. K. Terwisscha van Scheltinga

Publiekszaken:
Dhr. H. Meijering

Vicevoorzitter:
Dhr. H. Meijering

Museale zaken:
Dhr. K. Deen

Secretaris:
Dhr. P. de Vlugt

Vrijwilligerszaken:
Dhr. A. de Jong

Penningmeester:
Dhr. B. Kraan

Dagelijkse zaken:
Dhr. C.J. Robijn

Het bestuur houdt toezicht op de algemene gang van zaken van de stichting en stelt begroting, jaarrekening en beleidsplannen van de stichting vast. De leden van het bestuur hebben inzicht en ervaring op bestuurlijk, organisatorisch, financieel, wetenschappelijk en/of toeristisch gebied die ze inzetten voor stichting Kornwerderzand. De leden kunnen zich onvoorwaardelijk en geloofwaardig achter de doelstelling van de stichting scharen en beoefenen geen andere functies die als belangenverstrengeling kunnen worden aangemerkt. Daarnaast zijn zij goed geïntegreerd in de Friese samenleving en hebben draagvlak bij relevante groeperingen.

Rooster van aftreden

 • Dhr. H. Meijering, benoemd tot 15 maart 2024; (eerste termijn);
 • Dhr. C.J. Robijn, benoemd tot 15 januari 2025; (eerste termijn);
 • Dhr. B. Kraan, benoemd tot 15 maart 2025; (eerste termijn);
 • Dhr. K. Terwisscha van Scheltinga, benoemd tot 15 maart 2025 (eerste termijn);
 • Dhr. P. de Vlugt, benoemd tot 15 maart 2026; (eerste termijn);
 • Dhr. K. Deen, benoemd tot 1 mei 2026; (eerste termijn);
 • Dhr. A. de Jong, benoemd tot 1 april 2028; (eerste termijn).

De rol van het bestuur is nader uitgewerkt in de statuten.

In overeenstemming met de Governance Code Cultuur bedraagt de maximale zittingstermijn van de bestuursleden tweemaal een periode van ten hoogste vier jaar.

Statuten

Gedragscodes en richtlijnen

 • Stichting Kornwerderzand/Kazemattenmuseum is aangesloten bij de Museumvereniging en onderschrijft daarmee de Ethische Code voor musea. Het Kazemattenmuseum is geregistreerd bij de Stichting Museumregister Nederland.
 • Stichting Kornwerderzand/Kazemattenmuseum handelt volgens de Governance Code Cultuur.
 • Beloningsbeleid: De bestuurders van de Stichting ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegelden.

Andere (neven-)functies van de bestuursleden

Dhr. K. Deen:

 • Secretaris Waddenacademie

Dhr. H. Meijering:

 • Secretaris De Friesche IJsbond
 • Bestuurslid Stichting Elfmerenschaatstocht

Dhr. P. de Vlugt:

 • Voorzitter Stichting Seniorweb Zuidwest Friesland
 • Penningmeester Vereniging Dorpsbelang Kornwerderzand
 • Bestuurslid Stichting Gebiedsfonds Nij Hiddum-Houw
 • Lid Adviesraad FIKS Omgevingsfonds Windpark Fryslân

Dhr. B. Kraan:

 • Accountant bij Bentacera
 • Penningmeester Steunpunt Monumentenzorg Fryslân

Dhr. K. Terwisscha-van Scheltinga:

 • Mede-eigenaar Terwisscha en Wagenaar / Schrijfburo
 • Bestuurslid Festival Into The Great Wide Open
 • Voorzitter stichting The Inventibles
 • Raad van Toezicht Het Witte Goud

Dhr. C.J. Robijn:

 • Geen nevenfuncties

Dhr. A. de Jong:

 • Geen nevenfuncties

Overige contactgegevens

Contact via het contactformulier

Educatie:
Dhr. L. Ypma

Administratie:
Vacant

Inrichtingscommissie:
Dhr. P. van Asperen

Conservator:
Dhr. W. Stienstra

Activiteiten Stichting Kornwerderzand

Activiteiten van de Stichting Kornwerderzand bestaan uit het geven van voorlichting, het wekken van belangstelling voor verdedigingswerken door het geven van rondleidingen en het verzamelen van documentatie.

Bijzondere activiteiten:

 • Museumweekend.
 • Dodenherdenking op 4 mei.
 • Welkom 10.000ste bezoeker.
 • Aanwezigheid bij o.a. Luchtmacht-dagen en de Veteranendag.
 • Aanwezig op Uitmarkten in Sneek en Leeuwarden.
 • Op aanvraag geven van lezingen en gastlessen op basisscholen.

Accountantsrapportage Algemeen

U kunt hier de accountantsrapportage van Stichting Kornwerderzand downloaden:

Algemeen

 • Officiële naam               : Stichting Kornwerderzand
 • Publiek bekende naam: Kazemattenmuseum Kornwerderzand
 • RSIN                                 : 804749504

Doelstelling Stichting Kornwerderzand

De Stichting heeft ten doel de instandhouding te bevorderen van de voormalige verdedigingswerken op het Kornwerderzand, evenals het verwerven, beheren en exposeren van objecten en bescheiden, gerelateerd aan de oorlogsdagen van mei 1940 in de meest ruime zin. Daarnaast het uitdragen en levend houden van de historische gebeurtenissen en tentoonstellen van voornoemde voorwerpen in een aantal van de vestingwerken met bijgebouwen evenals op aangrenzende terreinen, samen vormend het Kazemattenmuseum te Kornwerderzand.

Deze doelstellingen worden bereikt door een aantal vestingwerken van de voormalige Stelling Den Helder, Detachement Kornwerderzand, en de Wonsstelling te behouden. Door middel van exposities, beeldmateriaal, herdenkingsplaatsen, rondleidingen en lezingen, het publiek (in het bijzonder jongeren), informeren over de historie van de Nederlandse soldaten tijdens de mobilisatie, en de oorlogsdagen in mei 1940, waarin zij de Duitse aanvallen weerstonden. Daarnaast besteedt het museum aandacht aan de periode 1945 tot 1965, waarin het complex nog een militaire bestemming had.